Aandacht voor veiligheid en gezondheid is winst

Aandacht voor veiligheid en gezondheid is winst

Met een RI&E brengt u alle risico’s in kaart betreffende de veiligheid, de gezondheid en het welzijn binnen uw bedrijf. Een verplicht onderdeel is een plan van aanpak waarin staat wat u gaat doen om die risico’s tegen te gaan. Uw RI&E moet getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst of -deskundige. Heeft u voor maximaal 40 uur personeel in dienst? Dan hoeft u uw RI&E niet te laten toetsen. En bij minder dan 25 personeelsleden kunt u de RI&E maken met een erkend branche-instrument. Dan is toetsing ook niet nodig.

Kosten RI&E
Kost een RI&E geld? Ja, ten eerste wordt er wordt tijd en energie in gestoken. Door de preventiemedewerker, door medewerkers die input leveren, door de OR die meebeslist over de gemaakte plannen en door het management die vinger aan de pols houdt bij de uitvoering daarvan. En schakelt u een externe partij bij het maken en laten toetsen van uw RI&E? Dan hangt daar ook een prijskaartje aan. En dan zijn er nog de kosten voor de maatregelen die u treft om gezondheids- en veiligheidsrisico’s tegen te gaan of te beperken.

Baten RI&E
Toch is dat niet het hele verhaal. Want door meer aandacht voor gezondheid en veiligheid beperkt u gezondheidsrisico’s en zorgt u voor een beter werkklimaat. En dat loont. Volgens onderzoek van International Social Security Association levert elke euro die in gezondheid en veiligheid geïnvesteerd wordt zo’n 2,2 euro op. Want de medewerkerstevredenheid stijgt, wat leidt tot een hogere productiviteit en minder verloop. Behoud van personeel is winst. Iemand die uit dienst gaat kost een bedrijf gemiddeld 21% van het bruto jaarsalaris. Dat zijn kosten voor uitdiensttreding, werving en selectie, inwerken nieuw personeel en productiviteitsverlies.

Lager verzuim
Een ander belangrijk winstpunt van een goed beleid voor veiligheid en gezondheid is een daling in het ziekteverzuim. Een zieke werknemer kost u als werkgever gemiddeld 200 tot 400 euro per dag. Denk aan loondoorbetaling, vervangend personeel, arbodienstverlening en verzuimbegeleiding. Uitval van personeel leidt bovendien tot procesonderbrekingen en productieverlies. En als een medewerker uitvalt door een ongeval op de werkvloer of een beroepsziekte bent u als werkgever mogelijk aansprakelijk voor schade die hij daardoor lijdt.

Gesprek over verzekeringen
Bij een actief beleid voor veilig en gezond werken hoort ook aandacht voor de inkomensverzekeringen. Voor een gesprek daarover neemt u contact op met ons. Sommige verzekeraar bieden premiekortingen of een lager eigenrisico bij verzekeringen als uw RI&E in orde is. Vraag ons naar de mogelijkheden.